Üldised parkimistingimused EuroPark väliparklates

 1. OÜ EuroPark Estonia (edaspidi „Parkimise korraldaja“) ning sõiduki omanik või kasutaja (edaspidi „Sõiduki kasutaja“) vahel sõlmitakse leping (edaspidi „Parkimisleping“) alljärgnevatel tingimustel (edaspidi Parkimislepingu tingimused). Parkimise korraldaja väljendab Parkimislepingu tingimuste esitamisega oma pakkumust Parkimislepingu sõlmimiseks. Sõiduki parkimisega loeb Parkimise korraldaja Sõiduki kasutaja nõustumuse Parkimislepingu sõlmimiseks Parkimislepingu tingimustel antuks.
 2. Parkimislepingu tingimuste nõuetekohase täitmise eest vastutab sõiduki omanik solidaarselt Sõiduki kasutajaga.
 3. Parkimise korraldaja on kohustatud pärast parkimisega nõustumise andmist lubama Sõiduki kasutajal kasutada parkimiskohta Parkimise korraldaja parkimisalal tasutud parkimisaja ulatuses ja parkimise lõpetamisel, sh parkimisaja lõppemisel parkimisalalt lahkuda.
 4. Sõiduki kasutaja on kohustatud maksma Parkimise korraldajale parkimiskoha kasutamise eest parkimistasu olenemata nädalapäevast ja/või kellaajast. Parkimistasu suurus, maksmise tingimused, viisid ja juhend on märgitud parkimisautomaadil või vastaval infotahvlil.
 5. Sõiduki kasutaja kohustub pärast sõiduki parkimist parklasse asetama koheselt parkimise õigust tõendava dokumendi sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada parkimise eest tasumine, parkimise alustamise ja lõpetamise aeg või dokumendi kehtivus, va kui parkimise eest tasutakse mobiiltelefoniga või pargitakse elektroonilise parkimisloa alusel. Juhul, kui Parkimise korraldaja võimaldab infotahvlil märgitud aja ulatuses Parkimise korraldaja parkimisalal tasuta parkida, tuleb parkimise algus sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nähtavale kohale paigaldatud parkimiskellal fikseerida.
 6. Parkimislepingu rikkumise korral kohustub Sõiduki kasutaja tasuma Parkimise korraldajale leppetrahvi 30 eurot. Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist.
 7. Leppetrahvisumma muutub sissenõutavaks 14 päeva möödumisel selle väljastamisest Parkimise korraldaja poolt. Juhul, kui sõiduk on ümber paigutatud tõkkepuuga varustatud parklasse või Parkimise korraldaja keeldub omapoolsest kohustuse täitmisest, muutub leppetrahv sissenõutavaks selle väljastamisest Parkimise korraldaja poolt.
 8. Juhul, kui parkimisega seonduvaid summasid ei ole Parkimise korraldajale tasutud, on Parkimise korraldajal õigus kuni tasumisele kuuluvate summade saamiseni keelduda omapoolsest kohustuse täitmisest ja takistada parkimisalalt lahkumist. Pärast parkimisega seonduvate summade tasumist Parkimise korraldajale, peab parkimise korraldaja võimaldama sõiduki kasutajal parkimisalalt sõidukiga lahkuda.
 9. Juhul, kui sõiduk tekitab parklas viibimisega Parkimise korraldajale kahju või kui sõidukiga võidakse parkimisalalt lahkuda hoolimata Parkimise korraldaja keeldumisest omapoolset kohustust täita või kui rikutakse Parkimislepingut või seadust, sh kui on pargitud numbrimärgita sõiduk ning esinevad liiklusseaduse § 92 lg-s 6 sätestatud asjaolud, on Parkimise korraldajal õigus paigutada sõiduk Sõiduki kasutaja vastutusel ja kulul ümber.
 10. Sõiduki ümberpaigutamise korral on Parkimise korraldajal õigus keelduda kohustuse, võimaldada sõidukiga ümberpaigutatud kohalt lahkuda, täitmisest kuni on tasutud parkimisega seonduvad summad, sh sõiduki ümberpaigutamise - ja hoiukulud.
 11. Parkimise korraldajal on õigus töödelda isikuandmeid, loovutada Parkimislepingust tulenevad nõuded inkassoteenust osutavale isikule, pöörduda nõudega maakohtusse ning avalikustada võlaandmed (maksehäireandmed) Parkimise korraldaja kodulehel avaldatud lepingupartneritele.
 12. Parkimise korraldaja ei vastuta parkimise ajal ja parklas liiklemise käigus sõidukile Sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute tekitatud kahju eest.
 13. Sõiduki kasutaja peab parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, hoolsalt ning vastavalt paigaldatud viitadele, märkidele ja Parkimise korraldaja juhistele.
 14. Täiendavat teavet saab telefonil: +372 661 0223.