Parkimislepingu tingimused

1. Osaühingu EUROPARK ESTONIA (edaspidi „EP“) ning sõiduki kasutaja (edaspidi „Sõiduki kasutaja“) vahel sõlmitakse leping (edaspidi „Parkimisleping“) alljärgnevatel tingimustel. EP väljendab Parkimislepingu tingimuste esitamisega oma pakkumust Parkimislepingu sõlmimiseks. Sõiduki parkimisega loeb EP Sõiduki kasutaja nõustumuse Parkimislepingu sõlmimiseks Parkimislepingu tingimustel antuks.

2. Sõiduki kasutaja peab parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt ja hoolsalt vastavalt Parkimislepingule, kehtivatele liiklusreeglitele ja parklas olevatele juhistele. Pargitaval sõidukil peab olema nõuetekohane registreerimismärk.

3. Sõiduki kasutaja on kohustatud EP-le parkimiskoha kasutamise eest tasuma parkimistasu või omama antud parkimisalal parkimisõigust andvat parkimiskaarti või -luba olenemata nädalapäevast ja/või kellaajast. Parkimistasu suurus, maksmise tingimused ning parkimiskaardi kasutamise tingimused, viisid ja juhend on märgitud parkimisautomaadil, vastaval infotahvlil või parkimiskaardil. Sõiduki kasutaja kohustub pärast sõiduki parkimist asetama koheselt parkimise õigust tõendava dokumendi sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada parkimise eest tasumine või parkimiskaardi või -loa kehtivus, v.a kui parkimise eest tasutakse mobiiltelefoniga või pargitakse elektroonilise parkimisloa alusel. Juhul, kui parklas on lubatud teatud aja ulatuses tasuta või ilma parkimisloata parkida, tuleb parkimise algusaeg fikseerida vastavalt parklas olevatele juhistele.

4. Sõiduki parkimiseks, sh mobiilseks parkimiseks, tuleb Sõiduki kasutajal koheselt pärast sõiduki parkimist edastada EP-le parkimisteenuse osutamiseks vajalikud andmed: sõiduki registreerimisnumber, mobiilinumber jne. EP töötleb talle Sõiduki kasutaja poolt edastatud andmeid (nt sõiduki registreerimisnumber, mobiilinumber, millelt on alustatud sõiduki parkimist, jne) kehtivate õigusaktide nõuete kohaselt Parkimislepingu täitmise ja selle täitmise tagamise eesmärgil.

5. EP-l on õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja Parkimislepingu pooleks.

6. EP on kohustatud lubama Sõiduki kasutajal kasutada parkimiskohta EP opereeritaval parkimisalal kooskõlas Parkimislepinguga ja selle kohasel täitmisel Sõiduki kasutaja poolt lubama tal parkimise lõpetamisel parkimiskohalt lahkuda.

7. Parkimislepingu rikkumise korral kohustub Sõiduki kasutaja tasuma EP-le leppetrahvi 60 eurot. Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist. Leppetrahvi tasumata jätmisel on EP-l õigus teha päringuid riiklikesse registritesse ja muudesse andmekogudesse sõiduki omaniku või vastutava kasutaja isiku väljaselgitamiseks.

8. Parkimislepingu rikkumisel on EP-l õigus kasutada kõiki seadusest ja Parkimislepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid. EP-l on õigus kasutada seaduses sätestatud alustel ka pandiõigust, sh takistada sõiduki parkimisalalt lahkumist või sõiduk teisaldada. Lisaks pandiõigusele on EP-l õigus takistada sõiduki parkimisalalt lahkumist või sõiduk teisaldada ka juhul, kui Parkimislepingut rikutakse oluliselt. Parkimislepingu oluliseks rikkumiseks loetakse muu hulgas (kuid mitte ainult) parkimislepingu korduvat rikkumist, parkimiskaardi või -loa võltsimist/manipuleerimist, registreerimismärgita sõiduki parkimist, parkimise algusaja manipuleerimist ja parkimist üle mitme parkimiskoha või keelatud kohas (nt haljasalal või kõnniteel või puudega inimese sõiduki parkimiskohal ilma vastava loata jms). Sõiduki parkimisalalt lahkumise takistamise või selle teisaldamise korral on EP-l õigus pidada sõidukit kinni seni, kuni EP nõuded, sh sõiduki kinnipidamise või teisaldamisega seotud kulud kuni summas 160 eurot, on täidetud. Pärast nõuete täitmist kohustub EP võimaldama Sõiduki kasutajal sõidukiga parkimisalalt või teisalduskohast lahkuda. EP-l on õigus loovutada Parkimislepingust tulenevad nõuded kolmandale isikule, pöörduda nõudega kohtusse ning avaldada nõude (võla) andmed maksehäireregistris.

9. EP ei vastuta parklas liiklemise käigus ega parkimise ajal sõidukile Sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

10. Täiendav teave, sh privaatsuspoliitika kohta, EP klienditeeninduselt (telefon +372 661 0223, e-post: europark@europark.ee) või veebilehelt www.europark.ee.