Isikuandmete kaitse ja töötlemise üldpõhimõtted

Viimati üle vaadatud 17.09.2020

Isikuandmed on füüsilise isiku tuvastamist võimaldavad andmed, mida OÜ EUROPARK ESTONIA /registrikood: 10811490, aadress: Estonia pst 9, 10143 Tallinn, Estonia/ (EuroPark) töötleb kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679 (Määrus) parkimislepingu sõlmimise ja täitmise ning/või parkimisteenuse osutamisega seotud küsimuste/vaidluste/probleemide lahendamise eesmärgil alljärgnevate põhimõtete järgi.

  • EuroPark säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab isikut tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, EuroParki õiguste kaitseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.  
  • EuroPark rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse, sh konfidentsiaalsuse tagamiseks ning nõuetekohase isikuandmete töötlemise jälgimiseks.
  • EuroPark on kehtestanud asutusesisesed juhised ja protseduurireeglid sellest, kuidas tagada isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus.
  • EuroParki töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning kohustuvad neid järgima, vastutades kohustuste rikkumise eest.
  • EuroPark ei väljasta parkimislepingu sõlmimise ja täitmise ning/või parkimisteenuse osutamisega seotud küsimuste/vaidluste/probleemide lahendamisel teatavaks saanud isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest, andmete väljastamine on vajalik parkimislepingu sõlmimise ja täitmise ning/või parkimisteenuse osutamisega seotud küsimuste/vaidluste/probleemide lahendamiseks, EuroParkil on selleks õigustatud huvi või kui isik on andnud selleks oma nõusoleku. 
  • EuroPark teeb koostööd isikutega, kellele EuroPark võib edastada, küsida ja vastu võtta andmeid, sh isikuandmeid koostöö raames ja eesmärgil. Sellisteks isikuteks võivad olla mobiilsideoperaatorid, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, arveldusteenuseid, postiteenuseid või muid teenuseid ja tooteid vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid.
  • EuroPark salvestab ja säilitab parklates olevate turvakaamera salvestisi ja sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti muid toiminguid, mida isik on teinud kuni see on nende kogumise eesmärgi täitmiseks vajalik ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.
  • EuroPark võib koguda EuroParki veebilehe külastajate kohta andmeid, kasutades selleks küpsiseid ning neid andmeid statistilistel ja autentimise eesmärkidel töödelda. Küpsiste tehnoloogia kirjeldus, mida EuroPark kasutab, leiate siit
  • Isikul on Määrusega reguleeritud ulatuses õigus EuroParki poolt töödeldavate isikuandmete suhtes taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele ja nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, ülekandmist ning esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid. Samuti esitada kaebus EuroPargile, Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.
  • Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda EuroPark üldkontaktidel või otse andmekaitse ametniku poole e-posti aadressil andmekaitse@europark.ee.

EuroPark privaatsustingimustega saab tutvuda siin.