Küpsised aitavad meil osutada teenuseid. Kasutades meie teenuseid nõustute küpsiste kasutamisega. Lähemalt

Parkimisloa ostu- ja kasutustingimused

PARKIMISLEPINGU ÜLDTINGIMUSED

I Parkimislepingu reguleerimisala ja põhimõisted

Käesolevad parkimislepingu üldtingimused reguleerivad suhteid OÜ EUROPARK ESTONIA ning OÜ EUROPARK ESTONIA klientide, kes kasutavad parkimisteenust püsilepingu alusel, (s.t on omandanud parkimisteenuse kasutamiseks Parkimiskaardi) vahel. Parkimislepingu üldtingimused ei kehti OÜ EUROPARK ESTONIA klientide suhtes, kes kasutavad parkimisteenust eeldatavalt lühiajalise kestvusega lepingu alusel, sõlmides parkimislepingu tegevusega väljendatud tahteavalduse (parkimismajja sisenemine või parkimine) teel ja makstes parkimise eest automaati, mobiiltelefoni vms. vahendit kasutades.

Üldtingimustes ja parkimislepingus kasutatakse mõisteid alljärgnevalt antud tähenduses:

„Leping“ – Üürileandja ja Üürniku vahel Parkla kasutamiseks sõlmitud parkimisleping, mille osaks käesolevad üldtingimused on.

„Leppetrahv“ – lepinguline sanktsioon (trahv), mida Üürnik kohustub Üürileandjale tasuma Lepingu või parkimiskorra rikkumise korral.

„Lisatasud“ – tasud Üürnikule osutatavate täiendavate teenuste eest, samuti tasud, mis kuuluvad Üürniku poolt Üürileandjale tasumisele, kui Üürnik ei ole täitnud nõuetekohaselt Üldtingimustes ja/või Parkimistingimustes sätestatut, mistõttu täiendavate teenuste osutamine on vajalik rikkumise kõrvaldamiseks või rikkumise tagajärje heastamiseks.

“Parkimisluba” – Parkla kasutamise õigust tõendav sõidukipõhine luba, mis on väljastatud Üürnikule sõiduki parkimiseks Avatud parklas („Sõidukipõhine parkimisluba“) või Parkla kasutamise õigust tõendav isikupõhine dokument, mis on väljastatud Üürnikule, mistahes tema kasutuses oleva sõiduki parkimiseks konkreetses Parkimismajas („Isikupõhine parkimiskaart“).

„Parkimistingimused” – Parkla kasutamiseks kehtestatud kord, mis on paigutatud Parklasse sisenemisel ja/või Parklas nähtavale kohale.

„Parkla“ – valveta avatud parkimisala („Avatud parkla“) või ehitis, milles parkimist korraldatakse („Parkimismaja“).

„Pool“ – Üürnik või Üürileandja.

„Pooled“ – Üürnik ja Üürileandja.

„Üür“ – Üürniku poolt parkimisteenuse eest Üürileandjale vastavalt Üürileandja hinnakirjale makstav tasu.

II Parkimisluba

2.1. Üürileandja väljastab Üürnikule ühe Sõidukipõhise parkimisloa iga sõiduki kohta, mida Üürnik soovib Avatud parklas parkida. Parkimiskoha kasutusõiguse üleandmine on lubatud vaid juhul, kui kolmandale isikule on üle antud ka parkimisõigust võimaldav Parkimisluba. Sõiduki muutumise korral kohustub Üürnik Üürileandjat sellest teavitama, kasutades selleks Üürileandja kodulehel www.europark.ee Iseteeninduskeskkonnas olevat ankeeti.

2.2. Üürileandja väljastab Üürnikule ühe Isikupõhise parkimiskaardi iga Parkimismajas asuva Parkla Üürniku soovitud kasutaja kohta. Isikupõhist parkimiskaarti võib isik, kellele kaart on väljastatud, kasutada mistahes tema valduses oleva sõiduki parkimiseks.

2.3. Üürnik võib sõidukit Avatud parklas parkida üksnes juhul, kui sellele sõidukile on väljastatud Parkimisluba. Juhul kui parkimiseks on väljastatud sõidukipõhine Parkimiskaart, võib parkida sõidukit Avatud parklas üksnes juhul, kui sellele sõiudkile väljastatud Parkimiskaart on paigaldatud vastu sõiduki esiklaasi nii, et väljastpoolt sõidukit on kogu parkimise jooksul selgelt nähtavad kõik Parkimiskaardi esiküljel olevad andmed ja triipkood on kontrollitav. Parkimisõiguse annab õigeaegselt täies ulatuses tasutud arve.

2.4. Parkimismaja kasutamine toimub Parkimiskaardi alusel Parkimismaja parkimisautomaatikat kasutades tehtavate toimingute kaudu.

2.5. Parkimisloa või Parkimiskaardi puudumisel peab Üürnik võtma ühekordse parkimispileti või kasutama muud vastavas Parklas võimaldatud maksevahendit ning maksma parkimise eest vastavalt vastavas Parklas kehtivatele lühiajalise parkimise tariifidele.

2.6. Parkimiskaardi kaotamise või kahjustumise korral on Üürnikul kohustus maksta Üürileandjale kaardi kaotuse tasu kuni 30 EUR.

III Parkla kasutamine

3.1. Üürnikul on õigus kasutada Parklat Lepingus sätestatud ulatuses (sh ajal ja kokkulepitud arvu sõidukite tarbeks) kooskõlas Lepingu tingimuste, Üldtingimuste ja Parkla Parkimistingimustega, kui sellised on kehtestatud. Üürileandjal on õigus kasutada ülejäänud ulatuses Parklat ja parkimiskohti ise või anda need kolmandate isikute kasutusse. Üürnikul ei ole õigust nõuda Üürileandjat igal korral konkreetse ja/või sama parkimiskoha kasutamise võimalust, vaid tal on õigus kasutada mistahes vaba parkimiskohta Parklas.

3.2. Parkimine ja liiklemine toimub sõidukijuhi omal vastutusel. Üürileandja ei vastuta parkimise ajal ja liiklemise käigus sõidukile tekitatud kahju eest.

3.3. Üürnik peab Parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele, s.o sõiduki parkimiseks. Sõiduk tuleb parkida tavaliselt mõistlikult eeldataval viisil selliselt, et parkimine ei vähendaks Parklas parkimiskohtade arvu ega takistaks Parklas liiklemist.

3.4. Parklas tohib parkida üksnes registreeritud ja omal jõul sõitvat tavapärase sõiduauto suurusele vastavat ratastel liikuvat sõidukit, millel ei ole järelhaagist.

3.5. Üürnik peab Parklat ja parkimiskohta kasutades alluma kõigile Üürileandja töötajate korraldustele ja Üürileandja poolt kehtestatud Parkla Parkimistingimustele.

3.6. Üürnik kohustub liiklema Parklas ja parkima sõiduki viisil, millega ei ohustata ega kahjustata Parklat, seal asuvaid isikuid ega mistahes vara.

3.7. Üürnik tagab, et pargitav sõiduk on ohutu, sellest ei lähtu ümbritsevale keskkonnale negatiivseid mõjutusi, sellega ei transpordita kergestisüttivaid materjale, ohtlike jäätmeid vms.

3.8. Kui Üürniku tegevus Parklas, sh sõiduki parkimisel, rikub Lepingus, Üldtingimustes ja/või Parkimistingimustes sätestatud korda, on Üürileandjal õigus määrata Üürnikule iga rikkumise eest kuni 60 EUR suuruses Leppetrahv ja Üürnikul on sel juhul kohustus maksta talle määratud Leppetrahvi vastavalt Lepingus sätestatule. Lisaks leppetrahvile on Üürnik kohustatud hüvitama Üürileandjale või kui kannatanu on kolmas isik, siis kolmandale isikule kogu tekitatud kahju.

3.9. Lisaks Üldtingimuste punktis 3.3. või 3.6. sätestatule on Üürileandjal juhul, kui Üürniku sõiduk on pargitud valesti ja/või selliselt, et võib ilmneda ohuolukord, tekib või võib tekkida oluline kahju või sõiduk takistab teisi Parkla kasutajaid, sh vähendab Parklas parkimiskohtade arvu, ja/või liiklust, õigus Üürniku sõiduk Üürniku vastutusel ja kulul teisaldada või lasta teisaldada. Sarnaselt võidakse sõiduk teisaldada õigusaktides sätestatud juhtudel või kui selleks esineb avalik huvi.

3.10. Üürileandja kohustub tagama omal kulul Parkla korrasoleku ja puhastamise vastavalt tavapärasele keskmisele standardile. Üürileandjal on õigus teostada Parklas ilma etteteatamiseta mistahes hooldus- ja remonttöid, sealhulgas vähendades ajutiselt parkimiskohtade arvu Parklas, korraldades sellised tööd Üürnikke võimalikult vähe häirival viisil. Üürnik kohustub selliseid hooldus- ja remonttöid taluma ning mitte esitama sellistest töödest tekkivatest võimalikest Parkla kasutamisega seotud ebamugavustest tulenevalt Üürileandja vastu pretensioone ega nõudeid. Hooldus- ja remonttööde teostamiseks on Üürileandjal õigus nõuda Üürnikult sõiduki ümberpaigutamist, sellest eelnevalt mõistlikult teatades (muuhulgas loetakse nõuetekohaseks teavitamiseks Parklasse vajaliku informatsiooni ülespanekut).

3.11. Parkimismaja kasutamisel kohustub Üürnik järgima Parkimismaja lahtiolekuaegu. Parkimismaja lahtiolekuaegade välisel ajal on Üürnikul võimalik Parkimismajja pääseda ainult Parkimiskaardi abil vastavalt Parkimismaja tehnilistele võimalustele. Parkimismaja lahtiolekuaegade välisel ajal on muul moel Parkimismajja sisenemine keelatud.

3.12. Üürileandja ei ole kohustatud Üürnikule Parkimiskaardi puudumise korral ja/või teisiti, kui Parkimismaja tehnilised võimalused lubavad sissepääsu võimaldama ega vastuta mistahes kahju, ebameeldivuste vms. eest, mis tekivad Üürnikule tulenevalt asjaolust, et Parkimiskaardi puudumise tõttu ei õnnestu Üürnikul Parkimismajja pääseda.

V Üür ja Lisatasud

4.1. Üürnik kohustub tasuma Üürileandjale igakuiselt Lepingu eseme kasutamise eest Üüri. Üür kuulub tasumisele järgneva kalendrikuu eest ette vastavalt Üürileandja poolt esitatud arvele Üürileandja arvel näidatud pangaarvele. Üürileandja Üürnikule arve vähemalt kolm (3) päeva enne üüri maksmise tähtaja saabumist Lepingus toodud e-posti aadressile, jättes sel juhul arve posti teel saatmata. Postiga saadetud arvele lisandub igakuiselt lisatasu kuni 2 EUR. Kui Üürnik ei ole jooksva kuu vältel e-postiga saadetud arvet kätte saanud, on ta kohustatud Üürileandjat sellest kirjalikult teavitama e-posti teel europark@europark.ee. Parkimisõiguse annab õigeaegselt täies ulatuses tasutud arve.

4.2. Juhul, kui Üürnik viivitab Üüri, Lisatasu, Leppetrahvi või mõne muu Lepingust tuleneva tasu maksmisega, on Üürnik kohustatud maksma Üürileandjale viivist 0,1% tasumata summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest.

4.3. Üürileandjal on ühepoolselt ja igal ajal õigus muuta Üüri, Lisatasude ja/või Leppetrahvi suurust ja/või kehtestada uusi Lisatasusid, teatades sellest Üürnikule ette vähemalt kaks (2) nädalat. Kui Üürnik ei ole nõus Üüri, Lisatasude või Leppetrahvi suuruse muutmisega ja/või uute Lisatasude kehtestamisega, on tal õigus ühe (1) kuu jooksul alates Üürileandja poolsest muudatustest teatamisest Leping üles öelda. Vastasel juhul loetakse, et Üürnik on muudatustega nõustunud ning tal ei ole nende osas pretensioone.

V Parkimiskoha allkasutus

5.1. Üürnikul on õigus anda parkimiskohta kolmanda isiku, sh juriidilisest isikust Üürniku juhtorganite liikmete, töötajate, allkasutusse üksnes käesolevas p. 5 toodud tingimustel. Parkimiskoha kolmanda isiku kasutusse andmise korral vastutab Üürnik Üürileandja ees kolmanda isiku poolt Lepingus ja Üldtingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest, nagu enda kohustuste täitmise eest.

5.2. Nii Avatud parklas kui ka Parkimismajas asuva parkimiskoha kasutusõiguse üleandmine on lubatud vaid juhul, kui kolmandale isikule on üle antud ka parkimisõigusega sõiduki kasutusõigus. Üürnik annab sellisel juhul kolmandale isikule üle Parkimiskaardi.

5.3. Üürnik vastutab Üürileandja ees Parkimiskoha allkasutusse andmise tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest. Kui Üürnik sai rikkumise teel varalist kasu, kohustub Üürnik kogu saadud tulu Üürileandjale üle andma.

VI Üürileandja vastutus

6.1. Üürileandja vastutab Üürniku ees Lepingus sätestatud kohustuste tahtliku või raskest hooletusest tingitud rikkumise korral iseenda ja tema poolt kasutatavate isikute eest, kohustudes Üürniku nõudel hüvitama tema ja tema kasutatavate isikute poolt Üürnikule tekitatud otsese varalise kahju. Üürileandja ei vastuta Üürnikul tekkida võiva mistahes muu kahju, sh saamata jäänud tulu, eest ega ole kohustatud sellist kahju hüvitama. Üürileandja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaolust, samuti asjaoludest, mille puhul vastutus on vastavalt lepingule välistatud või piiratud või kui Üürileandja rikkumine on vabandatav.

6.2. Üürileandja ei vastuta ühelgi juhul mistahes kahju eest, mis on tekkinud mistahes punktis 6.1. nimetamata kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse tõttu.

6.3. Üürileandjalt kahju hüvitamise taotlemiseks peab Üürnik teavitama Üürileandjat tekkinud kahjust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 1 (üks) kuu pärast kahju avastamist ja 3 (kolm) kuud pärast kahju tekkimist.

VII Lepingu lõppemine

7.1. Üürnikul on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult vähemalt üks (1) kuu ette, täites Üürileandja kodulehel www.europark.ee Iseteeninduskeskkonnas oleva vormi. Parkimise lõpetamisel peab Üürnik oma parkimiskaardi alles hoidma, mida on võimalik tulevikus taas kasutada.

7.2. Pool võib Lepingu ilma etteteatamisajata üles öelda, kui teine Pool on Lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud. Lepingu oluliseks rikkumiseks ei loeta Üürileandja poolt parkimiskoha Üürnikule mittevõimaldamist, sh korduvat, v.a kui see on põhjustatud Üürileandja tahtliku tegevuse või raske hooletuse tõttu ega esine p. 6.1. viidatud asjaolusid.

7.3. Juhul, kui lõpeb Üürileandja õigus kasutada kinnisasja, millel Parkla asub, lõpeb leping automaatselt samal päeval, kui lõpeb Üürileandja kinnisasja kasutamise õigus. Võimalusel teavitab Üürileandja Üürnikku Lepingu sellisest lõppemisest mõistliku aja võrra ette. Üürnikul ei ole õigust esitada Üürileandja vastu Lepingu automaatsest lõppemisest tulenevalt mistahes nõudeid ega pretensioone, v.a ettemakstud Üüri tagastamise nõue.

VIII Muud tingimused

8.1. Üürnikupoolse Parkla kasutamise korra rikkumisel on Üürileandjal lisaks muudele õiguskaitsevahenditele õigus Üürniku Parkimiskaart blokeerida, lasta sõiduk Üürniku kulul teisaldada või sõidukit kinni pidada.

8.2. Üürnik vastutab Üürileandja ees kogu Lepingu ja Parkimiskorra rikkumisega tekitatud kahju eest. Muuhulgas, aga mitte ainult vastutab Üürnik parkimisseadmetele ja/või Parklale tekitatud kahju, parkimiskoha loata allkasutusse andmisest põhjustatud kahju, Parkimiskaardi rikkumisega vms. tekitatud kahju, kolmandatele isikutele tekitatud kahju jne eest. Juhul, kui rikkumise eest on ette nähtud Leppetrahv, vastutab Üürnik kahjude eest lisaks Leppetrahvile. Üürnik vastutab ka kõikide isikute, kes Parkimiskaardiga sõidukit vahetult Parklas parkimisel kasutasid tegevuse või tegevusetuse eest samamoodi, nagu enda tegevuse või tegevusetuse eest.

8.3. Üürileandjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta. Üldtingimuste muutmisest teavitab Üürileandja Üürnikku hiljemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, esitades Üürnikule posti või e-posti teel Lepingus märgitud aadressidele Üldtingimused uues sõnastuses või avaldades muudetud Üldtingimused Üürileandja interneti kodulehel www.europark.ee. Kui Üürnik ei ole nõus Üldtingimuste muutmisega, on tal õigus ühe (1) kuu jooksul alates muudatustest eelnimetatud viisil teatamisest või muudatuste avaldamisest Leping üles öelda. Vastasel juhul loetakse, et Üürnik on muudatustega nõustunud ning tal ei ole nende osas pretensioone. Uued Üldtingimused muutuvad Lepingu lahutamatuks osaks ja Pooltele kohustuslikuks alates nende jõustumise päevast.

8.4. Lepingus ja Üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.5. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmajärjekorras Pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendab vaidluse esimese kohtuastmena Harju Maakohus.

8.6. Üürileandja võib edastada Üürnikule kõik Lepingut ja Lepingu täitmist puudutavad teated Lepingus märgitud kontaktisikule.