Parkimisloa ostu- ja kasutustingimused

1. Reguleerimisala ja mõisted

1.1. Käesolevad parkimisloa ostu- ja kasutustingimused (Üldtingimused) reguleerivad suhteid OÜ EUROPARK ESTONIA (Estonia pst 9, 10143, Tallinn, Eesti, registrikood 10811490(Üürileandja) ning Üürileandja klientide (Üürnik), kes kasutavad parkimisteenust püsilepingu alusel (s.t on ostnud parkimisteenuse kasutamiseks Parkimisloa) vahel. Üldtingimused ei kehti OÜ EUROPARK ESTONIA klientide suhtes, kes kasutavad parkimisteenust eeldatavalt lühiajalise kestusega lepingu alusel, sõlmides parkimislepingu tegevusega väljendatud tahteavalduse (parklasse sisenemine või parkimine) teel ja tasudes parkimise eest makseautomaati, mobiilse parkimise teenust vms võimalust kasutades

1.2. Üldtingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.2.1.  „Leping“ – Üürileandja ja Üürniku vahel Parkla kasutamiseks sõlmitud parkimisleping, mille osaks käesolevad Üldtingimused on.

1.2.2. „Pool“ – Üürnik või Üürileandja.

1.2.3. „Pooled“ – Üürnik ja Üürileandja.

1.2.4. „Parkla“ – valveta avatud parkimisala („Avatud parkla“) või ehitis, milles parkimist korraldatakse („Parkimismaja“).

1.2.5. “Parkimisluba” – Parkla kasutamise õigust tõendav luba. Parkimisloa olemasolu tõendab kanne Üürileandja vastavas infosüstemis. Parkimisloa ostmisel parkimiseks Parkimismajas või juhul, kui Üürnik seda taotleb, väljastatakse Üürnikule Parkimiskaart. 

1.2.6. „Parkimiskaart“ – dokument, mis väljastatakse Üürnikule parkimiseks Parkimismajas või juhul, kui Üürnik seda taotleb, ja mis lisaks Üldtingimuste p-s 1.2.5 sätestatule tõendab parkimisloa olemasolu.

1.2.7. „Üür“ – Üürniku poolt parkimisteenuse eest Üürileandjale vastavalt Üürileandja hinnakirjale makstav tasu.

1.2.8. „Leppetrahv“ – Lepingus kokku lepitud sanktsioon (trahv), mida Üürnik kohustub Üürileandjale tasuma Lepingu või parkimiskorra rikkumise korral.

1.2.9. „Lisatasud“ – tasud Üürnikule osutatavate täiendavate teenuste eest, samuti tasud, mis kuuluvad Üürniku poolt Üürileandjale tasumisele, kui Üürnik ei ole täitnud nõuetekohaselt Üldtingimustes ja/või Parkimislepingu tingimustes sätestatut, mistõttu täiendavate teenuste osutamine on vajalik rikkumise kõrvaldamiseks või rikkumise tagajärje heastamiseks.

1.2.10. „Parkimislepingu tingimused” – Parkla kasutamiseks kehtestatud reeglid, mis on paigutatud Parklasse sisenemisel ja/või Parklas nähtavale kohale.

2. Parkimisluba

2.1. Üürileandja kannab sõiduki põhise parkimisloa oma vastavasse infosüsteemi Üürniku iga sõiduki kohta, mida Üürnik soovib Avatud parklas parkida. Üürnik võib sõidukit Avatud parklas parkida üksnes Parkimisloa olemasolul.

2.2. Parkimismajas parkimiseks tuleb kasutada Parkimiskaarti ja Parkimismaja vastavat parkimisautomaatikat.

2.3. Isik, kellele Üürileandja on väljastanud Parkimiskaardi, võib seda kasutada mistahes tema valduses oleva sõiduki parkimiseks. Üürnik võib Parkimiskaarti üle anda kolmandale isikule (parkimisloa allkasutus). Selliselt parkimiskoha kolmanda isiku kasutusse andmise korral vastutab Üürnik Üürileandja ees kolmanda isiku poolt Lepingus ja Üldtingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest, nagu enda kohustuste täitmise eest, sh vastutab Üürnik Üürileandja ees parkimisloa allkasutusse andmise tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest. Kui Üürnik sai rikkumise teel varalist kasu, kohustub Üürnik kogu saadud tulu Üürileandjale üle andma.

2.4. Sõiduki muutumise korral kohustub Üürnik Üürileandjat sellest teavitama, kasutades selleks Üürileandja kodulehel www.europark.ee iseteeninduskeskkonnas olevat ankeeti.

2.5. Juhul, kui Üürnikule on tema taotlusel väljastatud Parkimiskaart, võib sõidukit parkida Avatud parklas üksnes juhul, kui sellele sõidukile väljastatud Parkimiskaart on paigaldatud vastu sõiduki esiklaasi nii, et väljastpoolt sõidukit on kogu parkimise jooksul selgelt nähtavad kõik Parkimiskaardi esiküljel olevad andmed ja triipkood on kontrollitav.

2.6. Parkimisloa mistahes põhjusel puudumisel peab Üürnik soetama ühekordse parkimispileti või kasutama muud vastavas Parklas võimaldatud maksevahendit ning tasuma parkimise eest vastavalt Parklas kehtivale lühiajalise parkimise hinnakirjale.

2.7. Kui Parkimiskaart väljastatakse Üürniku taotlusel, on Üürnikul kohustus tasuda Üürileandjale Parkimiskaardi väljastamise tasu 3 eurot. Parkimiskaardi kaotamise või kahjustumise korral on Üürnikul kohustus tasuda Üürileandjale Parkimiskaardi kaotuse tasu mitte rohkem kui 30 eurot.

3. Parkla kasutamine ning Poolte õigused ja kohustused

3.1. Üürnikul on õigus kasutada Parklat kooskõlas Lepingu, Üldtingimuste ja Parkimislepingu tingimustega, sh ajal ja kokkulepitud arvu sõidukite tarbeks.

3.2. Üürnik kohustub Parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt ja hoolsalt, lisaks p-s 3.1 nimetatule ka vastavalt kehtivatele liiklusreeglitele ja Parklas olevatele juhistele. Üürileandja ei garanteeri vaba parkimiskoha olemasolu.

3.3. Üürileandjal on õigus kasutada ülejäänud ulatuses Parklat ja parkimiskohti ise või anda need kolmandate isikute kasutusse. Üürnikul ei ole õigust nõuda Üürileandjalt igakordselt konkreetse ja/või sama parkimiskoha kasutamise võimalust, vaid tal on õigus kasutada mistahes vaba parkimiskohta Parklas.

3.4. Parkimine ja Parklas liiklemine toimub sõidukijuhi omal vastutusel. Üürileandja ei vastuta parkimise ajal ja liiklemise käigus sõidukile tekitatud mistahes kahju eest.

3.5. Üürnik kohustub sõiduki parkima tavaliselt mõistlikult eeldataval viisil selliselt, et parkimine ei vähendaks Parklas parkimiskohtade arvu ega takistaks Parklas liiklemist. Üürnik kohustub liiklema Parklas ja parkima sõiduki viisil, millega ei ohustata ega kahjustata Parklat, mistahes vara ega seal olevaid isikuid.

3.6. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, võib Parklas parkida üksnes registreeritud (registreerimismärki omavat) ja omal jõul liikuvat tavapärase sõiduauto suurusele vastavat sõidukit (sh haagist). Pooled täpsustavad selguse huvides, et olenemata sellest, kas haagis on sõidukiga ühendatud või mitte, peab see omama eraldi Parkimisluba.

3.7. Üürnik peab Parklat ja parkimiskohta kasutades täitma kõiki Üürileandja töötajate korraldusi ja Üürileandja poolt kehtestatud Parkimislepingu tingimusi.

3.8. Üürnik kohustub tagama, et pargitav sõiduk on ohutu, sellest ei lähtu ümbritsevale keskkonnale negatiivseid mõjutusi, sellega ei transpordita kergestisüttivaid materjale, ohtlikke jäätmeid vms.

3.9. Kui Üürniku tegevus Parklas, sh sõiduki parkimisel, rikub Lepingus, Üldtingimustes ja/või Parkimislepingu tingimustes sätestatud korda, on Üürileandjal õigus määrata Üürnikule iga rikkumise eest viiskümmend viis (55) eurot Leppetrahvi ja Üürnikul on sel juhul kohustus Leppetrahv tasuda. Lisaks leppetrahvi tasumisele on Üürnik kohustatud hüvitama Üürileandjale või kui kannatanu on kolmas isik, siis kolmandale isikule kogu Lepingu rikkumisega tekitatud kahju.

3.10. Üürileandjal on juhul, kui Üürniku sõiduk on pargitud ebaõigesti ja/või selliselt, et võib tekkida ohuolukord, tekib või võib tekkida oluline kahju või sõiduk takistab teisi Parkla kasutajaid, sh vähendab Parklas parkimiskohtade arvu, ja/või liiklust, ja/või Parkimislepingu tingimusi, õigus sõiduk Üürniku vastutusel ja kulul teisaldada või lasta teisaldada. Sarnaselt võidakse sõiduk teisaldada Üldtingimuste punktis 3.2 või 3.5 sätestatud kohustus(t)e rikkumisel, õigusaktides sätestatud juhul või juhul, kui selleks esineb avalik huvi.

3.11. Üürileandja kohustub tagama omal kulul Parkla korrasoleku ja puhastamise vastavalt tavapärasele keskmisele standardile. Üürileandjal on õigus teostada Parklas ilma etteteatamiseta mistahes hooldus- ja remonttöid, sealhulgas vähendades ajutiselt parkimiskohtade arvu Parklas, korraldades nimetatud toimingud siiski Üürnikke võimalikult vähe häirival viisil. Üürnik kohustub selliseid hooldus- ja remonttöid taluma. Hooldus- ja remonttööde teostamiseks on Üürileandjal õigus nõuda Üürnikult sõiduki ümberpaigutamist, sellest eelnevalt mõistlikult teatades. Muuhulgas loetakse nõuetekohaseks teavitamiseks Parklasse vajaliku informatsiooni ülesseadmist.

3.12. Parkimismaja kasutamisel kohustub Üürnik järgima Parkimismaja lahtiolekuaegu. Parkimismaja lahtiolekuaegade välisel ajal on Üürnikul võimalik Parkimismajja pääseda ainult Parkimiskaardi abil vastavalt Parkimismaja tehnilistele võimalustele. Parkimismaja lahtiolekuaegade välisel ajal on muul moel Parkimismajja sisenemine keelatud.

3.13. Üürileandja ei ole kohustatud Üürnikule Parkimiskaardi puudumise korral ja/või muul viisil, kui Parkimismaja tehnilised võimalused lubavad, sissepääsu võimaldama ega vastuta mistahes kahju, ebameeldivuste vms eest, mis tekivad Üürnikule tulenevalt asjaolust, et Parkimiskaardi puudumise tõttu ei õnnestu Üürnikul Parkimismajja pääseda.

4. Üür ja Lisatasud

4.1. Üürnik kohustub tasuma Üürileandjale igakuiselt Üüri. Üür kuulub tasumisele järgneva kalendrikuu eest ette vastavalt Üürileandja poolt esitatud arvele Üürileandja arvel näidatud arvelduskontole. Üürileandja väljastab Üürnikule arve vähemalt seitse (7) päeva enne üüri maksmise tähtaja saabumist Lepingus toodud e-posti aadressile. Postiga saadetud arvele lisandub igakuiselt lisatasu kaks (2) eurot. Kui Üürnik ei ole jooksva kuu vältel e-postiga saadetud arvet kätte saanud, on ta kohustatud Üürileandjat sellest teavitama e-posti teel europark@europark.ee. Arve mittesaatmine Üürileandja poolt ei vabasta Üürnikku Üüri tasumise kohustusest.

4.2. Juhul, kui Üürnik viivitab Üüri, Lisatasu, Leppetrahvi või  muu Lepingust tuleneva tasu maksmisega, on Üürnik kohustatud maksma Üürileandjale viivist 0,06% tasumata summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest.

4.3. Üürileandjal on ühepoolselt ja igal ajal õigus muuta Üüri ja/või Lisatasude suurust ja/või kehtestada uusi Lisatasusid, teatades sellest Üürnikule ette vähemalt üks (1) kuu. Kui Üürnik ei ole nõus Üüri või Lisatasude suuruse muutmisega ja/või uute Lisatasude kehtestamisega, on tal õigus ühe (1) kuu jooksul alates Üürileandja poolsest muudatustest teatamisest Leping üles öelda. Vastasel juhul loetakse, et Üürnik on muudatustega nõustunud.

4.4. Arve maksmisel klient nõustub arve sisu ja summaga. Makstud summa ei kuulu tagastamisele, kui see vastas arve summale. Enammakstud summa tagastatakse kliendile kliendi avalduse alusel.

4.5. Tarbija nõustub sissenõudmiskulude hüvitamisega lepingu kehtivusajal vastavalt VÕS § 1132 lg-s 1 väljatoodud tingimustel ning lepingu lõppedes nõustub tarbija hüvitama sissenõudmiskulusid lähtudes VÕS § 1132 lg-s 2 väljatoodud piirmääradest. Pooled on kokku leppinud, et esimese tasulise meeldetuletuskirja hind pärast lepingu lõppedes on  15 eurot.

4.6. Majandus- või kutsetegevuses isik nõustub tasuma sissenõudmiskulude hüvitist summas 40 eurot VÕS § 1131 lg 1 alusel.

5. Üürileandja vastutus

5.1. Üürileandja vastutab Üürniku ees Lepingus sätestatud kohustuste tahtliku või raskest hooletusest tingitud rikkumise korral iseenda ja tema poolt kasutatavate isikute eest, kohustudes Üürniku nõudel hüvitama tema või tema poolt kasutatavate isikute poolt Üürnikule tekitatud otsese varalise kahju. Üürileandja ei vastuta Üürnikul tekkida võiva mistahes muu kahju, sh saamata jäänud tulu eest ega ole kohustatud sellist kahju hüvitama. Üürileandja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaolust, samuti asjaoludest, mille puhul vastutus on vastavalt Lepingule või seadusele välistatud või piiratud või kui Üürileandja rikkumine on vabandatav.

5.2. Üürileandja ei vastuta ühelgi juhul mistahes kahju eest, mis on tekkinud mistahes punktis 5.1 nimetamata kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse tõttu.

5.3. Üürileandjalt kahju hüvitamise taotlemiseks peab Üürnik teavitama Üürileandjat tekkinud kahjust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui üks (1) kuu pärast kahju avastamist ja kolm (3) kuud pärast kahju tekkimist.

6. Lepingu kehtivus

6.1. Leping sõlmitakse tähtajaliselt üheks (1) kuuks või tähtajatult.

6.2. Tähtajaline Leping lõpeb Lepingu tähtaja saabumisel.

6.3. Tähtajatu Lepingu korral on Pooltel õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette vähemalt üks (1) kuu, lähtudes VÕS § 312 lg 2. Üürnik esitab vastava ülesütlemiseavalduse Üürileandja kodulehel www.europark.ee iseteeninduskeskkonnas. Kui Üürnikule on väljastatud Parkimiskaart, on Lepingu lõpetamisel soovituslik see alles hoida selle tulevikus kasutamiseks.

6.4. Tähtajalise Lepingu korral on Pooltel õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette vähemalt üks (1) kuu. Üürnik esitab vastava ülesütlemiseavalduse Üürileandja kodulehel www.europark.ee iseteeninduskeskkonnas. Juhul, kui mistahes põhjusel lõpeb Üürileandja õigus kasutada kinnisasja, millel Parkla asub, lõpeb Leping automaatselt samal päeval. Võimalusel teavitab Üürileandja Üürnikku Lepingu sellisest lõppemisest mõistliku aja võrra ette. Üürnikul ei ole õigust esitada Üürileandja vastu Lepingu sellisel viisil lõppemisest tulenevalt mistahes nõudeid ega pretensioone, v.a ettemakstud Üüri tagastamise nõue.

6.5. Pool võib nii tähtajalise kui ka tähtajatu Lepingu erakorraliselt etteteatamistähtaega järgimata üles öelda juhul, kui teine Pool rikub Lepingust tulenevat kohustust oluliselt. Oluliseks Lepingu rikkumiseks loetakse muu hulgas ühe (1) kuu Üüri tasumata jätmist ja Lepingu mistahes tingimuse korduvat rikkumist.

6.6. Lepingu erakorraline ülesütlemine toimub vastava avalduse tegemisega teisele Poolele, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti. Kui Üürileandja ütleb Lepingu erakorraliselt üles ühe (1) kuu Üüri tasumata jätmise tõttu Üürniku poolt, loetakse Leping lõppenuks Üürileandja poolt Üürnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis saadetavas meeldetuletuses (kohustuse täitmise nõue) nimetatud tähtpäeval, kui Üürnik kohustust ei täida. Kui Lepingu ütleb erakorraliselt üles Üürileandja, lõpetatakse automaatselt ka Parkimisloa kehtivus.

7. Parkimisteenuse piiramine

7.1. Pooled on leppinud kokku, et kui Üürnik ei ole tasunud Üüri järgneva kalendrikuu eest ette, loetakse seda Lepingu oluliseks rikkumiseks ning  Üürileandjal on õigus sellest tulenevalt õigus piirata Lepingus kokkulepitud parkimisteenust, st parkimisteenuse piiramise ajal ei anna Parkimisluba ega Parkimiskaart õigust parkida vastavalt Lepingus kokkulepitud tingimustele. Parkimisteenust on õigus piirata kuni Üürnikupoolse kohustuse täitmiseni või lepingu ülesütlemiseni.

7.2. Juhul, kui parkimisteenus on piiratud ning Üürileandja on väljastanud sellel perioodil Üürnikule leppetrahvi(d) Parkimislepingu tingimuste rikkumise eest, ei ole Üürileandja kohustatud neid leppetrahve tühistama seetõttu, et Üüri eest tasuti pärast maksetähtaja möödumist.

7.3. Üürileandja teavitab Üürnikku arve saatmisel sellest, et kui Üür jäetakse tähtaja jooksul tasumata, piiratakse Lepingus kokkulepitud parkimisteenust.

7.4. Pooled on kokku leppinud, et Üürileandjal on õigus piirata parkimisteenust alates arve maksetähtajale järgnevast päevast, s.o sissenõutavaks muutunud kohustuse kuupäevast.

7.5. Kui Üürileandja on Lepingus kokkulepitud parkimisteenust piiranud, siis ei piira see Üürniku õigust kasutada parkimisala konkreetses Parklas ettenähtud tingimustel, kui see on võimalik (st parkimisõigus ei tulene ainult Lepingust).

8. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

8.1. Üürileandja lähtub isikuandmete töötlemisel alati andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest, järgides seaduslikkuse, konfidentsiaalsuse, õigluse ja läbipaistvuse, eesmärgipärasuse, õigsuse, usaldusväärsuse jne põhimõtteid selliselt, et alati ollakse valmis tõendama isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

8.2. Üürileandja töötleb Lepingu sõlmimisel isikuandmeid, mida Üürnik on ise Üürileandjale kodulehe www.europark.ee iseteeninduskeskkonnas edastanud. Seda tehakse lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks. Samuti on Üürileandjal õigus töödelda järgmisi (isiku)andmeid:

8.2.1. sõiduki registreerimisnumbreid (parkimisloa olemasolu kontrollimiseks ehk sõiduki parkimisel sõlmitud lepingu täitmiseks ja tagamiseks);

8.2.2. videosalvestised parkimisaladel (turvalisuse tagamiseks, sh toimepandud süütegude tuvastamiseks);

8.2.3. IP aadresside ja küpsiste andmeid (parema teenuse pakkumiseks, arendamiseks, autentimiseks).

8.2.4. Üürnik kinnitab, et ta on tutvunud Üürileandja privaatsuspoliitikaga, mis asub siin.

9. Muud tingimused

9.1. Üürniku poolse Parkla kasutamise korra rikkumisel on Üürileandjal lisaks muudele Lepingus või seaduses sätestatud õiguskaitsevahendite kasutamisele õigus Üürniku Parkimisloa kehtivus ajutiselt peatada, lasta sõiduk Üürniku kulul teisaldada või sõidukit kinni pidada.

9.2. Üürnik vastutab Üürileandja ees kogu Lepingu ja Parkimiskorra rikkumisega tekitatud kahju eest. Muu hulgas, kuid mitte ainult vastutab Üürnik parkimisseadmetele ja/või Parklale tekitatud kahju, parkimisloa mittekohasest allkasutusse andmisest põhjustatud kahju, Parkimiskaardi rikkumisega vms tekitatud kahju ning kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Juhul, kui rikkumise eest on ette nähtud Leppetrahv, vastutab Üürnik kahju tekitamise eest lisaks Leppetrahvile. Üürnik vastutab ka kõikide isikute, kes Parkimisloaga sõidukit vahetult Parklas parkimisel kasutasid, tegevuse või tegevusetuse eest samamoodi nagu enda tegevuse või tegevusetuse eest.

9.3. Üürileandjal on õigus käesolevaid Üldtingimusi ühepoolselt muuta. Teade Üldtingimuste muutmise kohta avaldatakse hiljemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist Üürileandja veebilehel www.europark.ee. Kui Üürnik ei ole nõus Üldtingimuste muutmisega, on tal õigus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuste eelnimetatud viisil avaldamisest Leping üles öelda. Vastasel juhul loetakse, et Üürnik on muudatustega nõustunud. Uued Üldtingimused muutuvad Lepingu lahutamatuks osaks ja Pooltele kohustuslikuks alates nende jõustumise päevast.

9.4. Lepingus ja Üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.5. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmajärjekorras Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendab vaidluse esimese kohtuastmena Harju Maakohus.

9.6. Üürileandja võib edastada Üürnikule kõik Lepinguga seonduvad teated Lepingus märgitud kontaktisikule e-posti teel. Selliselt saadetud teated loetakse Üürniku poolt kättesaaduks selle saatmisele järgneval tööpäeval.

9.7.  Avalduse parkimisloa ajutise peatamise, taasavamise, lõpetamise jms kohta esitab Üürnik Üürileandja kodulehel www.europark.ee iseteeninduskeskkonnas. Kui Üürnik soovib vastava avalduse esitada e-posti teel, rakendab Üürileandja avalduse läbivaatamise eest lisatasu 5 eurot.

 

Kehtivad al. 01.03.2024