Parkimine eramaal

EUROPARK ESTONIA OÜ (edaspidi EuroPark) korraldab parkimist nii üldkasutataval maal kui ka eramaal tulenevalt erinevate kinnistuomanikega sõlmitud lepingutest. Eraõigusliku parklaoperaatorina kasutame infokandjatena enda väljatöötatud infotahvleid. Parkimistingimused on näidatud infotahvlil parklatesse sissesõidul ja täiendavalt ka ala sees, et iga heas usus käituv inimene neid märkaks ja neist aru saaks. Seda tõendab ka asjaolu, et parkimistasu maksmata jätnud parkijad moodustavad selge vähemuse kõikides EuroPark aladel parkijatest. Seega oleme tingimused kliendile kättesaadavaks teinud ja andnud sellega võimaluse lepingu sõlmimise üle otsustada.

Alustades parkimist EuroPark parkimisalal, loetakse parkimistingimused sõiduki juhi poolt aktsepteerituks ning parklakoha kasutamise leping sõiduki juhi ja parklaoperaatori EuroPark vahel sõlmituks. Meie peamine eesmärk on osutada lihtsat ja mugavat parkimisteenust taskukohase tasu eest. Trahvid ei ole meie taotlus omaette, küll aga äärmine abinõu kui käitutakse vastuolus parkimistingimustega, et tagada valmidus parkimistasu maksmiseks ja kohtade olemasolu parklas õiguskuulekatele klientidele, valdavale osale meie klientidest. Parklates korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskorraldajad, kes on kergesti äratuntavad EuroPark logoga vormi järgi. Kontrolli teostamisel lähtutakse EuroPark'i kehtestatud reeglitest. Parkimiskorraldaja töötasu ei ole sõltuvuses määratud leppetrahvi nõuete arvust.

Väljastatud leppetrahvi nõuet ei ole parkimiskorraldajal õigust tagasi võtta, küll on aga sõiduki juhil võimalus 7 päeva jooksul alates leppetrahvi määramisest esitada põhjendatud pretensioon EuroPark'ile, kasutades selleks pretensiooni vormi. Leppetrahvi tähtajaks tasumata jätmisel on EuroPark`il õigus nõude edasine menetlemine üle anda kolmandale isikule, pöörduda nõudega kohtusse ning avaldada nõude (võla) andmed maksehäireregistris. EuroPark lähtub oma tegevuses EV-s kehtivatest normidest. Meie poolt rakendatav teenuse osutamise mudel on läbinud erapooletu põhjaliku õigusliku analüüsi, et tagada meie tegevuses kasutatavate üldtingimuste vastavus kõikidele seadusandlikele aktidele.  

EuroPark'il on lisaks leppetrahvi väljastamisele õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid sh takistada sõiduki parkimisalalt lahkumist või sõiduk  teisaldada. Teisaldamisega seotud kulud on summas 155 eurot, millele lisandub alates teisest päevast parkla hoiutasu 14 eurot ööpäevas.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus kindlaksmääratud rahasumma. Leppetrahv erineb kohaliku omavalitsuse heaks töötava parkimisjärelevalve ametiisiku poolt tehtud viivistasu otsusest selle poolest, et tegemist ei ole haldusorgani poolt määratud ja kohaliku omavalitsuse arvele tasumisele kuuluva rahasummaga, vaid eraisikute (EuroPark'i ja kliendi) vahelisest lepingust tuleneva kohustusega. Leppetrahvi erinevus väärteo eest karistusena määratavast trahvist seisneb selles, et leppetrahv on lepinguline sanktsioon lepingu rikkumise eest, samal ajal kui karistusena määrataval trahvil on avalik karistuslik iseloom, mille eesmärgiks on tõkestada avaliku õiguskorra rikkumisi, mistõttu viimast võib rakendada vaid ametiisik.

Kas ma olen EuroPark'iga sõlminud lepingu?

Lepinguks on kokkulepe kahe või enama isiku vahel, millega mõlemad kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. Leping tuleb lugeda sõlmituks, kui mõlemad pooled on sellekohast tahet väljendanud, tehes muuhulgas tahte väljendamise soovile viitavaid toiminguid. Seega ei saa lepingu sõlmimisena tõlgendada ainult kirjalikule lepingule allkirja andmist, vaid lepingu sõlmimisega on tegemist ka juhul, kui klient pargib auto tasulisele parkimisalale pärast seda, kui tal on olnud mõistlik võimalus tutvuda parkimisala sissesõidu juures olevate lepingutingimustega. Auto parkimisega on klient väljendanud nõusolekut olla õiguslikult seotud ning sellest hetkest loetakse ka leping sõlmituks.

Kuidas saab EuroPark ainuisikuliselt otsustada lepingu tingimuste üle?

Parkimistahvlil välja toodud lepingutingimusi tuleb käsitleda tüüptingimustena (tingimused, mis on eelnevalt välja töötatud tüüplepingutes kasutamiseks või mida lepingupooled muul põhjusel ei ole eraldi läbi rääkinud). Nende kasutamine on vajalik seetõttu, et EuroPark peab suurel hulgal parkimislepinguid sõlmima ning tingimuste iga kliendiga eraldi läbirääkimine ei ole võimalik. Tüüptingimused on lepingu osaks, kui neid kasutav lepingupool (EuroPark) enne lepingu sõlmimist nendele selgelt viitas ja teisel lepingupoolel (kliendil) oli võimalus nende sisust teada saada. Parkla sissesõidu juurde on paigaldatud vastav infotahvel koos viitega tüüptingimustele ja/või viitega, kus tüüptingimustega tutvuda saab. Tingimustega mittenõustumise korral jääb kliendile võimalus sõidukit mitte parkida ning parkimisalalt lahkuda.

Millisel alusel on EuroPark'il õigus mulle leppetrahvi teha?

Lepingut sõlmides aktsepteerib klient lepingu tingimusi, sealhulgas ka leppetrahvi tasumise kohustust juhul, kui ta lepingut rikub (näiteks jätab tasumata parkimistasu). Leppetrahvi ei saa käsitleda avalik-õigusliku parkimistrahvina ega viivistasuna, millise tegemise õigus on ainult parkimisjärelvalve ametiisikutel, vaid leppetrahvi näol on tegemist eraisikute vahel kokku lepitud lepingulise kohustusega. Vastavalt kokkuleppele võib EuroPark leppetrahvi tasumise kohustuse täitmist nõuda, kui klient lepingut rikub.

Kui suur võib leppetrahv olla?

Leppetrahvi eesmärgiks on tagada lepingu täitmine ning vältida võimalikku lepingurikkumist tulevikus. Seda eesmärki tuleb arvestada ka leppetrahvi suuruse kindlaksmääramisel, mistõttu leppetrahv ei saa mõistlikult olla samas suurusjärgus parkimistasuga. 

Millisel õiguslikul alusel EuroPark parklates parkimist korraldab?

Parkimist võib korraldada nii kohalik omavalitsus kui ka eraisik, sõltuvalt sellest, kelle omandisse parklana kasutatav kinnisasi kuulub. Kinnisasja omanikul on õigus talle kuuluvat asja vallata, kasutada ja käsutada vastavalt enda äranägemisele. Kinnisasja kasutamise õigus hõlmab ka näiteks sellel parkimisteenuse osutamist ning kinnisasja käsutamise õigus võimaldab kinnisasja allkasutusse andmist, selleks, et kolmas isik saaks seal parkimisteenust osutada. EuroPark on sõlminud erinevaid kasutuslepinguid kinnistute omanikega ning kinnistute omanike loal osutab seal ka parkimisteenust.

Parkimistasu jättis maksmata isik, kellele ma auto usaldasin. Miks tehakse trahv mulle kui auto omanikule?

Kehtib sõiduki omaniku vastutuse eeldus. Enamasti on sõiduki juhiks nii või teisiti sõiduki omanik, kuid ka vastupidisel juhul peab omanik teadma, kes tema sõidukit mingil ajahetkel, sealhulgas ka parkimistingimuste rikkumise hetkel, valdab. Sõiduki omanikul on sellest tulenevalt võimalus teavitada EuroPark'i sõidukit tegelikult juhtinud isikust ning ise seeläbi vastutusest vabaneda. Analoogne omaniku vastutuse eeldus on kehtiv avalikel parkimisaladel parkimiskorralduse rikkumise korral. Täpsemat informatsiooni eraõiguslike lepingute ja ülalkirjeldatud küsimuste kohta on võimalik leida võlaõigusseadusest, asjaõigusseadusest ja liiklusseadusest (internetis kättesaadavad aadressil www.riigiteataja.ee).

Ma ei ole (enam) sõiduki omanik ja ei tea midagi / sõiduk on müüdud.

Juhul, kui olete esitatud, kuid täitmata jäetud leppetrahvinõude ajaks sõiduki võõrandanud, kuid vastavat kannet ei ole liiklusregistris tehtud, on Teil võimalik vastutusest vabanemiseks esitada sõiduki võõrandamise kohta ostu-müügileping.

Mina ei ole väidetud ajal sõidukiga sõitnud.

Vastavalt poolte vahel sõlmitud lepingule on EuroPark'il õigus eeldada, et on lepingu sõlminud sõiduki omaniku või vastutava kasutajaga. Kohtupraktikat arvesse võttes tuleb lepingut rikkunud osapoolel tõendada asjaolu, et sõiduk ei kuulnud talle või ta ei olnud sõiduki vastutav kasutaja. EuroPark lähtub Transpordiameti poolt väljastatud omaniku/vastutava kasutaja andmetega, mis on liiklusregistris kehtivad leppetrahvi tegemise ajal.  

Miks saadab EuroPark meeldetuletuskirju mitu aastat hiljem?

Tulenevalt iganenud seadusekäsitlusest oli Transpordiameti poolt hallatav sõidukiomanike andmebaas suletud ning EuroPark'il puudus võimalus meeldetuletuskirju saata. Tallinna Ringkonnakohtu 15.01.2019. a jõustunud otsuse alusel on eraparklal õigus saada põhjendatud ja õigustatud huvi korral Transpordiametist sõiduki omanike või vastutava kasutaja olemasolul vastutava kasutaja andmeid. Leping andmete saamiseks sõlmiti Transpordiameti ja OÜ EUROPARK ESTONIA vahel 2020.a teises pooles. 

Kus kohast sai EuroPark minu andmed?

Tulenevalt kehtivast kohtupraktikast vastutab parkimislepingu, sh leppetrahvinõude täitmise eest sõiduki omanik või vastutava kasutaja olemasolul vastutav kasutaja kuni viimane ei tõenda vastupidist. See tähendab, et kui esitatud leppetrahvinõude eest ei ole tasutud, esitab EuroPark Transpordiametile (endisele Maanteeametile) vastava päringu, tegemaks kindlaks, kes oli parkimistingimusi rikkudes pargitud ja seetõttu esitatud leppetrahvinõudega seotud sõiduki omanik või vastutav kasutaja.